Skip to content

  • Datganiad preifatrwydd
 

Datganiad preifatrwydd

Yn y Rheolau hyn "chi" fydd yr enw ar unrhyw un sy'n defnyddio'r wefan hon.

Yn y Rheolau hyn "Cartrefi Cymru" neu "ni" fydd yr enw ar Cartrefi Cymru Ltd.

Mae Cartrefi Cymru eisiau diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch chi i ni.

Gwneir y datganiad hwn er mwyn ydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998, ac er mwyn dweud rthych chi sut y bydd Cartrefi Cymru yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a oddwch chi i ni.

Sut ydyn ni'n casglu gwybodaeth?

Rydyn ni'n cael gwybodaeth ersonol amdanoch chi pan ydych chi'n holi am ein sefydliad a'i weithgareddau neu'n rhoi gwybodaeth bersonol i ni mewn unrhyw ffordd arall.

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu?

Gall y mathau o wybodaeth bersonol y gallem ofyn amdani gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhyw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a rhif ffacs

Sut ydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth chi?

Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth a roddwch chi i ni:

  • i anfon gwybodaeth atoch ynghylch ein gwasanaethau cymorth neu gynhyrchion rydych chi wedi gofyn amdani
  • i edrych ar ffyrdd y gallwn wneud y wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig i chi'n well (gan gynnwys y wefan hon)
  • i gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau, codi arian a'n gwaith arall.

Ar gyfer yr holl ffyrdd ybyddwn o bosibl yn defnyddio'ch gwybodaeth, mae'n bosibl y bydd angen i nirannu'ch gwybodaeth gyda chwmnïau eraill sy'n eiddo i ni, cwmnïau eraill sy'n
ein helpu i ddarparu unrhyw un o'n gwasanaethau, neu gwmnïau eraill rydyn ni'n
gweithio gyda nhw.

Mae'n bosibl y byddwn hefyd yn rhannu'ch gwybodaeth gyda sefydliadau eraill sydd â'r un nodau elusennol â ni neu sefydliadau sy'n cefnogi ein nodau, gan gynnwys cwmnïau eraill rydyn ni'n gweithio neu'n codi arian gyda nhw.

Weithiau mae'n bosibl y byddwn ni'n cysylltu â chi gyda chynigion oddi wrth gwmnïau sydd o fudd i Cartrefi Cymru ac a fydd o bosibl o ddiddordeb i chi.

Pan roddwch eich gwybodaeth bersonol i ni, rhoddir cyfle i chi ddweud wrthyn ni os nad ydych chi eisiau cytuno i ni rannu'ch gwybodaeth bersonol gyda chwmnïau eraill, a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â:

Ydyn ni'n defnyddio 'cwcis'?

Darnau bach o wybodaeth yw 'cwcis' sy'n cael eu hanfon i'ch cyfrifiadur a'u storio ar eich gyriant caled i ganiatáu i'r sefydliad sydd biau'r wefan wybod pwy ydych chi pan ewch i'r wefan y tro nesaf.

Mae'n bosibl y bydd Cartrefi Cymru'n storio gwybodaeth amdanoch chi a'ch gweithgarwch mewn cwcis. Os ydych chi eisiau dileu unrhyw gwcis sydd eisoes ar eich cyfrifiadur, darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer eich meddalwedd rheoli ffeiliau i ddod o hyd i'r ffeil
sy'n storio cwcis.

Os ydych chi eisiau atal cwcis rhag cael eu ffeilio ar eich cyfrifiadur yn y dyfodol, darllenwch
gyfarwyddiadau'ch porwr rhyngrwyd. Nodwch: os ydych chi'n dileu neu'n analluogi
cwcis yn y dyfodol, mae'n bosibl na fyddwch chi'n gallu defnyddio rhai rhannau
o'n gwefan.

Beth sy'n digwydd pan ydych chi'n dilyn dolen i safle arall?

Mae'r Datganiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau Cartrefi Cymru'n unig. Mae dolenni ar wefan Cartrefi Cymru i wefannau eraill sy'n eiddo i bobl eraill. Nid yw Cartrefi Cymru'n trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi i unrhyw wefan arall pan
ydych chi'n dilyn dolen i wefan arall o'r wefan hon.

Os ydych chi'n dilyn dolen owefan Cartrefi Cymru i wefan arall rhaid i chi ddarllen datganiad preifatrwydd y wefan arall honno er mwyn gwybod sut y byddan nhw'n defnyddio unrhyw
wybodaeth bersonol a roddwch iddyn nhw.

Sut ydyn ni'n diogelu gwybodaeth bersonol?

Byddwn ni'n gwneud yn siŵr y caiff unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch chi i ni ei chadw'n ddiogel, yn gywir ac yn gyfredol. Ni fyddwn yn ei chadw ond am gyhyd ag y mae ei hangen a dim ond at y dibenion rydych chi wedi cytuno y gallwn ei defnyddio atyn nhw.

Pobl dan 18 oed

Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, gofynnwch am ganiatâd eich rhiant/gwarcheidwad cyn i chi roi unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi'ch hun i ni.

Eich caniatâd

Drwy roi unrhyw wybodaeth bersonol i ni rydych chi'n cytuno i ni ddefnyddio'r wybodaeth honno fel mae'n dweud yn y datganiad preifatrwydd hwn.

Hawl i gael gwybodaeth

Mae gennych chi hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennyn ni amdanoch chi, ac mae'n bosibl y byddwn ni'n codi ffi bach i wneud hyn.

Hefyd, os yw unrhyw wybodaeth sydd gennyn ni amdanoch chi'n anghywir, gallwch chi ofyn i ni ei chywiro ar eich rhan.

Newidiadau

Os bydd eich manylion personol yn newid, hoffen ni i chi ein helpu i gadw'r manylion hynny'n gyfredol trwy ddweud wrthyn ni am unrhyw newidiadau.

Os ydych chi eisiau gweld pa wybodaeth sydd gennyn ni amdanoch chi, neu os ydych chi angen dweud wrthyn ni am unrhyw newidiadau i'r wybodaeth rydych wedi'i rhoi i ni, cysylltwch ag:

Isadran Datblygu'r Wefan

Cartrefi Cymru Ltd

5 Iard y Cowper

Heol Curran

Caerdydd

CF10 5NB

029 2064 2250

 


E-bost: ict@cartrefi.org

 

Mae'n bosibl y byddwn ni'n ewid y Datganiad Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Os ydych chi'n defnyddio'r efan hon ar ôl i newidiadau gael eu gwneud, byddwch chi'n cytuno i'r ewidiadau hynny.

Share this page