Skip to content

Telerau ac Amodau

Dyma delerau ac amodau gwefan Cartrefi Cymru Ltd a holl wefannau eraill Cartrefi Cymru, a hwy yw'r "Rheolau" ynglŷn â sut y cewch chi ddefnyddio'r wefan.

Mae'r wefan yn eiddo i Cartrefi Cymru Ltd, 5 Iard y Cowper, Heol Curran, Caerdydd, CF10 5NB.  Mae'n gwmni cofrestredig rhif 2420623 ac yn elusen gofrestredig rhif 2420623

Yn y Rheolau hyn "chi" fydd yr enw ar unrhyw un sy'n defnyddio'r wefan hon.

Yn y Rheolau hyn "Cartrefi Cymru" neu "ni" fydd yr enw ar Cartrefi Cymru Ltd.  

 

Amodau defnyddio'r wefan

Os ydych chi'n defnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'r Rheolau hyn o'r dyddiad cyntaf rydych chi'n ei defnyddio.

Mae'n bosibl y bydd Cartrefi Cymru yn newid y Rheolau hyn, ac os ydych chi'n defnyddio'r wefan ar ôl i unrhyw newidiadau gael eu gwneud, rydych chi'n cytuno i'r Rheolau newydd.

Dyma'r Rheolau hefyd ar gyfer defnyddio unrhyw wefannau eraill sy'n eiddo i Cartrefi Cymru os oes ganddyn nhw ddolen i'r wefan hon.

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon i wneud unrhyw beth sy'n anghyfreithlon, neu a fyddai'n effeithio ar hawliau unrhyw un arall, neu a fyddai'n atal unrhyw un arall rhag defnyddio'r wefan, neu'n andwyo ei ddefnydd o'r wefan.

Hawlfraint ac atgynhyrchu cynnwys

Cartrefi Cymru sydd biau enw a logo Cartrefi Cymru Ltd.

Mae Cartrefi Cymru yn berchen ar y deunyddiau, lluniau neu fideos ar y wefan hon, neu mae wedi cael caniatâd i'w defnyddio. Rhaid cael caniatâd gan Cartrefi Cymru cyn i unrhyw gynnwys, lluniau neu fideos gael eu defnyddio neu eu hatgynhyrchu mewn unrhyw ffordd.

Mae popeth ar y wefan hon er gwybodaeth yn unig ac ni chewch ei ddefnyddio ond at eich defnydd eich hun a rhaid i chi beidio â'i ddefnyddio er elw masnachol.

 

Dolenni i wefannau

Ar y wefan hon mae yna ddolenni er gwybodaeth i chi i wefannau eraill nad ydynt yn eiddo i Cartrefi Cymru.  Nid yw Cartrefi Cymru'n gyfrifol am unrhyw beth ar unrhyw wefan nad yw'n berchen arni. Nid yw Cartrefi Cymru'n cymeradwyo'r gwefannau hyn ac ni all ddweud a yw unrhyw wybodaeth ar y fath wefannau'n gywir.

Chi sy'n gyfrifol am wirio a yw'r wybodaeth ar unrhyw wefannau eraill rydych yn dilyn dolen iddynt o'r wefan hon yn gywir, ac am unrhyw beth rydych chi'n ei brynu o wefan arall. Nid yw Cartrefi Cymru yn gyfrifol am eich defnydd chi o unrhyw wefannau nad ydynt yn eiddo i Cartrefi Cymru.

Os ydych chi eisiau creu dolen i'r wefan hon, rhaid i chi gael caniatâd gan Cartrefi Cymru cyn gwneud hynny.  Os ydych chi eisiau creu dolen, gofynnwch trwy gysylltu ag ict@cartrefi.org

 

Mannau cyhoeddus

Nid yw Cartrefi Cymru'n gyfrifol am unrhyw beth rydych chi neu bobl eraill yn ei bostio mewn unrhyw fannau cyhoeddus ar y wefan hon, gan gynnwys unrhyw hysbysfyrddau neu fforymau.

Nid yw Cartrefi Cymru yn gwirio popeth sy'n cael ei bostio mewn unrhyw fannau cyhoeddus ac felly chi sy'n gyfrifol am yr hyn rydych chi'n ei bostio.

Gall Cartrefi Cymru ddileu neu olygu unrhyw beth rydych chi'n ei bostio mewn unrhyw fan cyhoeddus, heb ddweud wrthych chi, os ydyn ni'n meddwl ei fod yn amhriodol mewn unrhyw ffordd, er enghraifft, os yw Cartrefi Cymru yn meddwl ei fod yn ddifenwol, yn anllad, yn wahaniaethol, yn fygythiol, yn torri unrhyw hawlfraint neu nod masnach, wedi'i
fwriadu i geisio cael busnes, yn cynnwys firysau neu ffeiliau wedi'u llygru neu'n anghyfreithlon mewn unrhyw ffordd arall.

Drwy bostio unrhyw beth mewn unrhyw fan cyhoeddus rydych chi'n cytuno y gall Cartrefi Cymru ddefnyddio'r hyn rydych wedi'i bostio ar unrhyw ran arall o'r wefan ac mewn unrhyw un o gyhoeddiadau eraill Cartrefi Cymru, oni ddywedwch wrthyn ni na chawn wneud hynny.


Ymwadiad

Mae'r wefan hon er gwybodaeth yn unig ac ni ddylech ddibynnu ar wybodaeth ar y wefan hon fel cyngor proffesiynol ar unrhyw fater.  Dylech gael cyngor eich hun cyn gweithredu neu beidio â gweithredu oherwydd unrhyw wybodaeth rydych wedi'i gweld ar y wefan hon.

Ni all Cartrefi Cymru warantu na fydd tarfu ar eich defnydd o'r wefan hon na bod y wefan hon heb wallau, firysau neu fygiau, felly mae'n rhaid i chi gymryd eich camau'ch hun i ddiogelu'ch cyfrifiadur cyn lawrlwytho gwybodaeth o'r wefan.

Ni all Cartrefi Cymru dderbyn atebolrwydd am unrhyw ddifrod o gwbl gan gynnwys difrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, colled o ran elw, o ganlyniad i'ch defnydd o'r wefan hon, neu oherwydd i chi golli defnydd o'r wefan hon, neu oherwydd lawrlwytho unrhyw firws.

Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy'n berthnasol i'r wefan hon ac ymdrinnir ag unrhyw anghydfod am ddefnyddio'r wefan hon gan lysoedd Cymru a Lloegr.


 

Share this page