Skip to content

Newyddion a digwyddiadau

Croeso i'n gwefan newydd.

Canlyniadau Bywyd Go Iawn Powys

Mae'r argraffiad hwn o Ganlyniadau Bywyd Go Iawn yn dod o Powys.  Mae llawer wedi bod yn digwydd, felly gwnewch yn siwr eich bod yn ddarllen yr holl newyddion gwych sydd wedi digwydd yn yr ardaloedd hyn yn ddiweddar.

Real Life Outcomes promo 

 

 

 

 

 

16/02/2015


QCF Cynnydd Personol

Yn ddiweddar cwblhawyd Geraint Eardley ei QCF Cynnydd Personol yn y canolfan asesu yn ein swyddfa ym Mangor. 

Dywedodd Geraint ei fod wedi mwynhau cwblhau'r cymhwyster ac mae'n teimlo ei fod wedi dysgu llawer iawn wrth ymgymryd ag ef. Dywedodd Geraint bod y cymhwyster wedi rhoi hyder newydd iddo.

Mae'r cymwysterau yn darparu ein dysgwyr gyda sylfaen ar gyfer dysgu gydol oes ac yn canolbwyntio ar drosglwyddo sgiliau cymdeithasol a byw sydd eu hangen ar gyfer byw yn y gymuned.

Da iawn Geraint!

Geraint

 

 

04/12/2015

Gwobrau Hybu Annibyniaeth 2015

Mae Cartrefi Cymru yn ffodus fod ganddo lawer iawn o dimau gwych, ond mae un tîm yn benodol yn haeddu sylw arbennig. Cafodd ein tîm yn nhŷ Brenig, Sir Ddinbych, ei enwebu ar gyfer gwobr Tîm Gorau Cymorth Cymru yng nghystadleuaeth genedlaethol eleni, Gwobrau Hybu Annibyniaeth.

Mae'r gwobrau'n cydnabod ac yn dathlu'r pethau syfrdanol a gyflawnwyd yn sectorau tai, digartrefedd a gofal cymdeithasol; sydd i gyd yn gweithio'n ddiflino i gynorthwyo pobl agored i niwed i oresgyn rhwystrau a chyflawni eu potensial. Roedd mwy na 70 o enwebiadau, o bob cwr o Gymru, ar gyfer gwobrau eleni ac roeddem wrth ein bodd i glywed bodd ein tîm o dŷ Brenig wedi ennill gwobr 'Tîm Gorau 2015'.

Mae'r tîm yn nhŷ Brenig wedi cyflawni pethau trawiadol iawn o ran y ffordd maen nhw wedi rheoli ymddygiad cymhleth yn eu gwasanaeth, ond hyd yn oed yn fwy trawiadol yw'r canlyniadau maen nhw wedi helpu'r bobl maen nhw'n eu cynorthwyo i'w cyflawni. Rydyn ni eisiau diolch i Paul, Tony, Jim, Nikita, Jane, Hayley a Yasmin am eu gwaith tîm ardderchog a'u hymroddiad i'w chael yn iawn i'r bobl rydym yn eu cynorthwyo. Diolch yn arbennig i Steve a Jane am arweinyddiaeth wych, sy'n canolbwyntio ar unigolion, yn acw. Mae'n gamp wych.

 

PIA 2015


25/11/2015

Gwobr 'Enabling State'

Yn ôl ym mis Tachwedd roedden ni wrth ein bodd i fod yn un o'r chwech a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn her 'Enabling State' Ymddiriedolaeth Carnegie UK. Diben y gystadleuaeth oedd gwobrwyo grwpiau a sefydliadau sy'n helpu i wella lles dinasyddion a chymunedau.

Mae ein Gwasanaeth Cymorth fel y bo'r Angen yn Aberhonddu yn dangos dull arloesol newydd o roi cymorth sy'n grymuso'r defnyddwyr gwasanaeth ac yn eu galluogi i benderfynu ar y mathau o wasanaethau yr hoffen nhw eu cael, gan eu galluogi i fod yn fwy annibynnol.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo ar 25ain Tachwedd yn Llundain ac yma gallwch weld ein tîm o Aberhonddu'n casglu gwobr 'Enabling State'. I weld y fideo wnaethom ei gyflwyno i'r gystadleuaeth, cliciwch ar y ddolen isod.

 

Enabling State

 

01/10/2015

Cystadleuaeth pobi y Pil

"Paul Farmer yw f'enw i a dwi'n byw yn Endeavour Bungalow yn y Pil.

Ar 28ain Awst 2015, yn y gwasanaeth dydd dwi'n mynd iddo, roedden nhw'n trefnu 'Cystadleuaeth Pobi Fawr y Pil' a chawson ni i gyd ein hannog i bobi cacen ar gyfer y gystadleuaeth.

Ces i gymorth gan aelod o'm tîm staff i bobi cacen a'i haddurno.

Ar ddiwrnod y gystadleuaeth roedd o leiaf 30 o gacennau i gael eu beirniadu ac roedd y ganolfan ddydd yn llawn perthnasau, ffrindiau a staff oedd wedi dod i'n cefnogi ni.

Roedd 4 gwobr felly arhoson ni i gyd yn eiddgar i enwau'r enillwyr gael eu galw.

Wedyn wnaethon nhw alw fy enw i fel y prif enillydd.

Dyma luniau ohonof i gyda fy rhoséd a'm cwpan a hefyd llun o'r gacen." - Paul Farmer.

 

Paul's Bake Off 

 

 

16/09/2015

Boreau Coffi Macmillan

Byddwn yn cynnal nifer o Boreau Coffi Macmillan y mis yma.  Bydd dau yn cael ei gynnal ar y 25ain o Fedi, o 10.30am. Mae un yn yr Glamorgan Holiday Hotel a'r llall yn Swyddfa Trealaw. Hefyd bydd yna bore coffi arall yn ddiweddarach yn y mis yn Swyddfa Bangor, o 10am, ar 30ain o Medi.

Plis dewch i gefnogi achos da!

Elvis coffee morning

Trealaw Coffee Morning 

Bangor coffee morning

 


28/07/2015

'Operation Jasmine'

Yng ngoleuni'r ymchwiliad i Operation Jasmine (i'r rheiny na wyddant am Operation Jasmine dilynwch y ddolen i gael crynodeb byr ... http://bbc.in/1LdRDJ2), a ddechreuodd yn 2005 ac sydd wedi parhau i fod yn bwnc llosg yn y cyfryngau ers iddo ddod i ben yn 2013, mae Cartrefi Cymru wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol i ymateb i gyhoeddi adroddiad Margaret Flynn yn ddiweddar:

Ymateb Cartrefi Cymru i  "In Search of Accountability: A review of the neglect of older people living in care homes investigated as Operation Jasmine" 

Mae Cartrefi Cymru'n croesawu'r adolygiad hwn sy'n ceisio ateb cwestiynau teuluoedd pobl hŷn eiddil a gafodd eu cam-drin a'u hesgeuluso mewn cartrefi gofal preifat yn ne-ddwyrain Cymru. Eu cwestiynau oedd "Pam nad oes neb wedi cael ei ddal yn gyfrifol am y niwed a ddioddefodd ein perthnasau? Onid oeddent yn deilwng o dosturi a gofal sylwgar yn ystod eu salwch olaf?"

Fel elusen yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i ddarparu gofal a chymorth sylwgar i ddinasyddion agored i niwed, gan gynnwys pobl hŷn eiddil, mae Cartrefi Cymru'n cael ei ddychryn gan yr arferion erchyll a arweiniodd at ddarostyngiad a dioddefaint cynifer o bobl hŷn eiddil.

Hefyd, mae Cartrefi Cymru'n croesau ymateb Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Dywedodd am yr adolygiad ei fod yn "dyst i ddiffyg gweithredu a rheolaethau annigonol". Ymddengys nad oedd gan unrhyw asiantaeth unrhyw rym i atal y gweithredoedd ffiaidd a gafodd eu goruchwylio gan y cyfarwyddwyr a'r cwmnïau oedd yn gyfrifol am y cartrefi hyn.

Mae Dr Margaret Flynn, awdur yr adroddiad, yn un o Ymddiriedolwyr Cartrefi Cymru. Mae'r elusen yn rhannu ei phryder nad yw cwmnïau preifat nad ydynt wedi eu rhestru yn destun Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU a darpariaethau deddfwriaethol. Hynny yw, gall un cyfarwyddwr neu gwpl redeg cwmni heb unrhyw graffu allanol neu annibynnol - sefyllfa y mae angen ei diwygio ar fyrder. Mae'n syndod nad yw'r budd cyhoeddus sy'n gysylltiedig â gofal nifer fawr o bobl hŷn a'r nawdd cyhoeddus a geir yn cael unrhyw effaith ar rwymedigaethau cwmnïau preifat nad ydynt wedi eu rhestru yn nhermau llywodraethu corfforaethol. Byddwn yn gweithio'n ddiwyd i helpu i sicrhau y caiff gwersi adroddiad Flynn eu dysgu. Mae Cartrefi Cymru'n awyddus i gyfrannu at ddatblygu dulliau amgen o gynorthwyo pobl hŷn. Rydym yn credu mai cwmnïau dielw sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu'r gwasanaethau iawn i ofalu am ein pobl hŷn, gan roi gwerthoedd cyn elw. 

I weld copi o'r adroddiad llawn, cliciwch ar y ddolen isod...
http://bit.ly/1Rw27ZK

 

5/05/2015

Da iawn i bawb a gymerodd rhan yn  Brecon Paws for Tea wythnos ddiwethaf.  Codwyd £212 trwy werthu cacennau a nwyddau

 

17/04/2015

Diolch yn fawr iawn i Pam Atterbury o salon trin gwallt Cut Above yng Nghastell Newydd Emlyn am fod mor garedig â neidio allan o awyren a chodi a rhoi £1000 i brosiect rhandir cymorth sesiynol Lifeline yng Nghaerfyrddin'

 

11/02/2015

25th yr logo final

Rydym yn falch o fod yn dathlu ein 25ain blwyddyn o gefnogi pobl.

 

29/01/2015

Byddwch yn ofalus o fanylion cyswllt ar y rhyngrwd

Mae wedi ddod i ein sylw fod rhai rhestrau rhyngrwyd sydd ar y we, yn ddangos manylion cyswllt anghywir am ein swyddfa yn Aberhonddu.  Yn anffodus dydy's manylion hyn erioed wedi bod ein manylion cyswllt.  Rhydyn yn gweithio i sicrhau fod pop rhestr yn gywir.  Ynddiheuriadau os ydych wedi cael eich effeithio gan hyn

 

23/01/2015

Hapus Santes Dwynwen

I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen mae defnyddwyr gwasanaeth Cartrefi yn cynnal disgo heno yn Clwb Peldroed Bangor.

Mwynhewch.

 

Santes Dwynwen Day

Share this page

Blog y Prif Weithredwr gan Adrian Roper