Skip to content

Gyrfaoedd


Diolch am ddewis Cartrefi Cymru ar gyfer gyrfa bosibl. Credwn mai'r bobl rydym yn eu cynorthwyo yw craidd eu cynlluniau gofal ac rydym yn ymdrechu o hyd i wneud y gorau o'u gallu i wneud eu dewisiadau a'u penderfyniadau eu hunain.

Ein gwerthoedd, sef Parchu, Diogelu, Galluogi, yw sylfaen popeth a wnawn ac rydym wedi ymrwymo i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaethau a hefyd ein pobl ni i gyflawni eu potensial llawn ac i gyrraedd eu nodau. 


Rydym yn gwerthfawrogi ein staff, gan fuddsoddi cymaint ag y gallwn i ddarparu'r cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad gyrfa gorau posibl. Os ydych chi'n rhannu ein brwdfrydedd dros wneud gwahaniaeth i fywydau'r bobl rydym yn eu cynorthwyo, edrychwch ar ein tudalennau gyrfa a chewch rywfaint o syniad sut beth yw gweithio gyda ni.               

Rydym yn cynnig amrywiaeth fawr o gyfleoedd swyddi cyffrous a heriol. Er bod
pob aelod o'r staff yn chwarae rhan wahanol yn ein llwyddiant, mae gennym ni i
gyd nod cyffredin:              
 
Galluogi pobl i fwynhau bywydau bodlon fel rhan o'u cymunedau yng
Nghymru.