Skip to content

Cymryd rhan

Rhaglen Wirfoddoli

 

Mae ein Rhaglen Wirfoddoli wedi ymrwymo i sicrhau'r annibyniaeth fwyaf posibl i'r bobl a gynorthwywn yn y gymuned. Mae hyn yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd, cyflawni eu potensial trwy greu cyfleoedd newydd ac yn helpu i feithrin eu hunanhyder.

Mae dau gyfle i wirfoddoli gennym, sef gwirfoddoli mewn Grŵp Gweithgaredd a rolau Cyfeillachwr Un i Un. Rhoddir esboniad byr am y ddau isod:

  • Maegwirfoddoli mewn Grŵp Gweithgareddyn digwydd mewn gwahanol ganolfannau yn y gymuned. Mae'n golygu cyflawni gweithgareddau fel celf a chrefft, sgwrsio a chwarae bingo, o dan gyfarwyddyd ein staff ni. Mae'n rôl ddelfrydol i bobl sy'n mwynhau amgylchedd tîm. 

  • Maegwirfoddoli Cyfeillachwr Un i Unyn golygu mynd â pherson sy'n cael cymorth i weithgareddau yn y gymuned fel siopa, mynd am bryd o fwyd, mynd i'r sinema a nofio. Mae'r mathau o weithgareddau'n dibynnu ar eich diddordebau chi a diddordebau'r person y cewch eich paru ag ef.

Rydym yn chwilio am amrywiaeth o bobl i wirfoddoli gyda ni ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol. Rydym yn cefnogi ein gwirfoddolwyr drwy gydol eu hamser gyda ni gyda gweithdrefn cynefino; hyfforddiant o ansawdd da sy'n cael ei gydnabod yn y sector gofal; treuliau parod; goruchwyliaeth a chefnogaeth rheolaidd.

I chi, mae gwirfoddoli'n gyfle i feithrin eich hunanhyder; dysgu sgiliau newydd a chael profiadau newydd, gan arwain at fwy o gyfleoedd i gael cyflogaeth; gwneud ffrindiau newydd a helpu'ch cymuned. Byddwn hefyd yn rhoi geirda ichi os ydych chi'n gwirfoddoli'n llwyddiannus gyda Cartrefi Cymru am chwe mis neu fwy.

I ddod yn wirfoddolwr gyda Cartrefi Cymru, bydd angen ichi lenwi ffurflen gais, rhoi manylion dau ganolwr, dod i gyfweliad a llenwi ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Diolch unwaith eto am gymryd yr amser i ystyried Cartrefi Cymru. Rwy'n gobeithio'n fawr y byddwch yn dewis gwirfoddoli gyda ni.

I wneud cais llenwch ffurflen gais, y gallwch ei chael isod. Dylid anfon ffurflenni cais wedi'u llenwi trwy e-bost at nicola.hayes@cartrefi.org

Gwneud cais:

Ffurflen gais i wirfoddoli- cliciwch yma

Disgrifiadau rolau:

Gwirfoddolwr mewn Grŵp Gweithgaredd -  cliciwch yma

Gwirfoddolwr Cyfeillachwr Un i Un -   cliciwch yma

Manyleb person - cliciwch yma

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth arall am ein Rhaglen Wirfoddoli, mae croeso ichi gysylltu â Nicola Hayes trwy'r ffyrdd a restrir isod:

E-bost: nicola.hayes@cartrefi.org

Ffôn: 01656 655606