Skip to content

Sut yr ydym yn cael eu hariannu

Mae'r rhan fwyaf o gyllid Cartrefi Cymru yn dod oddi wrth adrannau gwasanaethau cymdeithasol a/neu adrannau tai awdurdodau lleol, ar ffurf contractau i ddarparu cymorth i bobl yr aseswyd eu bod angen help.

Mae adrannau gwasanaethau cymdeithasol yn darparu arian 'Gofal Cymunedol' ar gyfer gofal personol a chymorth cymdeithasol neu yn y cartref. Mae adrannau tai'n darparu arian 'Cefnogi Pobl' ar gyfer cymorth sy'n gysylltiedig ag anghenion pobl o ran tai a llety. Weithiau caiff y ddwy ffrwd ariannu hyn eu cyfuno.

Mae Byrddau Iechyd Lleol hefyd weithiau'n cyfrannu at ariannu gofal a chymorth i bobl sydd ag anghenion cysylltiedig ag iechyd.

Mae awdurdodau lleol yn ei gwneud yn ofynnol i lawer o'r bobl a gynorthwyir gennym gyfrannu at gost eu cymorth o'u hadnoddau eu hunain. Gall pobl ddefnyddio eu hincwm o fudd-daliadau, fel Lwfans Byw i'r Anabl, neu'r Gronfa Byw'n Annibynnol, neu eu hincwm preifat neu gynilion.

Mae gan rai pobl ddigon o adnoddau preifat i ariannu eu cymorth yn gyfan gwbl a gallant ddewis prynu gwasanaethau'n uniongyrchol oddi wrthym ni. Mae hyn yn rhoi rheolaeth lwyr
iddynt dros fath a maint y cymorth maen nhw eisiau ei brynu.

Mae hefyd yn bosibl i bobl fod â mwy o reolaeth dros eu gwasanaeth trwy gael Taliad Uniongyrchol oddi wrth eu hawdurdod lleol. O dan y trefniant hwn, gall pobl ofyn am daliad arian parod rheolaidd er mwyn prynu gwasanaethau eu hunain, yn hytrach na chaniatáu i staff y gwasanaeth cymdeithasol wneud hynny drostynt. Bydd yn rhaid i'r awdurdod lleol gytuno ar yr hyn y gallwch ei brynu.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am opsiynau talu am ofal a chymorth, cysylltwch â'r swyddfa agosaf sydd gan Cartrefi Cymru atoch chi. 

Share this page