Skip to content

Y gost leiaf

Mae Cartrefi Cymru'n sefydliad dielw sy'n cynorthwyo pobl yng Nghymru i fyw bywydau cyflawn, yn eu cartrefi ac yn y gymuned. Rydym yn cyflogi dros fil o staff, sy'n costio llawer o arian. Mae'r rhan fwyaf o'r arian yn dod o lywodraeth leol, ac mae arian cyhoeddus yn dynn bob amser.

Felly rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wario'n ddoeth, gan gael gwared ar bethau sy'n gwastraffu amser, canolbwyntio ar yr hyn sydd fwyaf pwysig, a helpu pobl a chymunedau i helpu eu hunain ac i fod mor annibynnol ag sy'n bosibl.

Rhai o'r pethau rydym yn eu gwneud yw:

  • Defnyddio "meddwl systemau" i bennu'r hyn sy'n bwysig i'r bobl rydym yn eu cynorthwyo ac i leihau biwrocratiaeth a gor-reoli
  • Defnyddio TGCh er mwyn sicrhau bod llai o deithio a llai o gyfarfodydd a gwario ar bostio a gweinyddu llafurus ar bapur
  • Adolygu rolau a llwythi gwaith er mwyn sicrhau bod pawb yn gwneud gwaith pwysig ac yn rhoi gwerth ychwanegol
  • Dathlu cofnodion presenoldeb ardderchog ein staff ymroddedig - ni chafodd 50% ohonynt ddiwrnod o salwch y llynedd
  • Gwerthu gwasanaethau a llogi ein cyfleusterau i sefydliadau eraill
  • Cynorthwyo pobl i fod yn fwy annibynnol trwy addysgu sgiliau, adeiladu hyder a defnyddio technoleg sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
  • Cynorthwyo pobl i gael rhwydwaith cryf o gyfeillion, teulu a chydnabod y gallant dreulio amser gyda nhw'n ymlacio neu'n chwarae rhan weithgar mewn diddordebau, fel nad ydynt angen cymaint o gymorth gan staff

Dros y tair blynedd diwethaf, rydym wedi lleihau ein Gorbenion Rheoli 4% ac wedi galluogi awdurdodau lleol i wneud arbedion sylweddol. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd da yn fforddiadwy. Cliciwch yma i weld sut y cawn ein hariannu.

Rydym hefyd yn sicrhau bod yr arian rydym yn ei wario nid yn unig yn cyflenwi gofal cymdeithasol a chymorth, ond hefyd yn cyflenwi amrywiaeth fawr o fuddion cymdeithasol ac economaidd i Gymru ac i gymunedau lleol. Cliciwch yma i weld sut rydym yn cefnogi Cymru.

 

Share this page

Defnyddio teclynnau i fagu annibyniaeth

Defnyddio teclynnau i fagu annibyniaeth

Mae gan Mike epilepsi a cholli cyfnod byr, ac roedd hyn yn effeit...