Skip to content

Yr artist Philip Jenkins yn mynd i weld ei waith celf mewn oriel yn Llundain


The Best OutcomesErs symud i 'nghartref newydd ym mis Chwefror 2011, rwyf wedi cael fy annog i roi cynnig ar bethau newydd a chyfarfod â phobl newydd.  Dwi wedi dwlu ar gelf erioed ac mae fy ngwasanaeth dydd ym Machynlleth wedi fy nghynorthwyo i ddarganfod fy noniau, gwnaethon nhw hyd yn oed fy annog i gyflwyno fy narn diweddaraf o waith celf i Arddangosfa Llyfrgell Wood Green yn Llundain.

O ganlyniad i hynny, roeddwn i wrth fy modd i glywed bod fy narn o gelf (gweler isod) wedi cael ei dderbyn gan Lyfrgell Wood Green fel rhan o'i harddangosfa, sy'n denu mwy na 65,000 o ymwelwyr bob mis.  Mae'r arddangosfa gan bobl ag awtistiaeth yn benodol a chafodd ei threfnu gan Sefydliad Hoffman.

Cefais wahoddiad i fynd i'r oriel lle'r oedd fy ngwaith celf yn cael ei arddangos.

Gyda chymorth, gwnes i ymchwil i'r gwahanol ffyrdd o deithio i Lundain.  Mae'r orsaf reilffordd agosaf gwta 5 milltir i ffwrdd; penderfynais i mai dyma'r ffordd orau gan mai dim ond unwaith yr oedd rhaid newid, yn Birmingham.

Galwodd Alwyn, fy ngweithiwr cymorth, heibio i'r tŷ a gwnaethon ni gyfarfod â Matthew yng ngorsaf Caersws. Roedd y trên yn gyfforddus a ches i fwrdd i bwyso arno i arlunio. 

Cyrhaeddon ni Lundain am 12.30 p.m.  Roedd hi'n orsaf enfawr gyda
llawer o bobl yn rhuthro o gwmpas.  Aethon ni ar y trên tanddaearol i Wood Green; roedd ei'n gyflym.  Erbyn hyn roedd eisiau bwyd arnon ni i gyd felly arhoson ni i gael cinio mewn tafarn gyfagos.  Ar ôl cinio, dyma ni'n cerdded am dipyn a dod
o hyd i'r oriel, oedd ar lawr uchaf y llyfrgell.

Art work completed by Philip JenkinsGwelais i fy ngwaith celf wedi'i arddangos ar wal yr oriel ac roeddwn i mor falch.  Edrychais i ar rai o'r gweithiau eraill oedd yn cael eu harddangos; roedd yn ddiddorol iawn gweld yr holl bersbectifau gwahanol.  Siaradais i ag aelod o'r staff yn y llyfrgell o'r enw Ian Wilson; dywedodd e wrthyf i fod pedwar deg o artistiaid wedi anfon lluniau. Enillydd y wobr gyntaf oedd Jim O'Shea am bortread ohono'i hun yn fachgen, o'r enw 'A Sense of Wonder'.  Dywedodd Ian wrthyf i hefyd fod rhai o'r darnau o gelf yn cael eu gwerthu am symiau eithaf mawr.

Gan ei bod hi'n mynd yn hwyr, aethon ni'n ôl i'r trên tanddaearol ac eto roedd yn brysur iawn.  Roeddwn i wedi fy swyno gan yr holl oleuadau llachar a'r byrddau arddangos ar gyfer sioeau.  Aethon n i am dro o gwmpas Chinatown, oedd wedi'i goleuo i gyd, a chawson ni fwyd mewn bwyty hyfryd.  Ar ôl cerdded o gwmpas Knightsbridge, roedd yn bryd mynd adref.  Roedd hi'n ddiwrnod gwych a wnes i wir fwynhau'r profiad cyfan.

Share this page