Skip to content

Tyfy'n Hŷn gan Colin Richards

Colin Richards photo

'Helo, Colin ydw i, dwi'n 77 mlwydd oed a than ryw chwech neu saith mis yn ôl, roeddwn i'n berson ffit ac yn gallu symud o gwmpas. Ond wrth i chi fynd yn hŷn, mae eich coesau'n heneiddio hefyd ac felly collais i'r defnydd o fy nghoesau.

 

Ceisiodd fy staff cymorth eu gorau glas i gadw fy nghoesau i weithio. Ces i ffisiotherapi, tylino'r corff a ffrâm gerdded i bwyso arni hyd yn oed, ond doedd dim byd fel pe bai'n gweithio.

 

Daeth i'r pwynt lle doeddwn i ddim eisiau gadael fy ystafell am fisoedd ar y tro ond wnaeth fy staff cymorth yn Cartrefi Cymru ddim anobeithio. Nhw oedd fy eiriolwyr, a chynhaliwyd trafodaethau gyda Chymdeithas Tai Dewis Cyntaf i ddod o hyd i ateb i fy mhroblem.

 

Yn ffodus, penderfynwyd gosod lifft yn fy nghartref i'm galluogi i fynd allan i'r byd unwaith eto. Alla'i ddim dweud wrthych chi pa mor hapus oeddwn i'n teimlo pan ddywedodd y staff hynny wrthyf i. Dw i'n mynd am bythefnos o wyliau yn y wlad tra bo'r gwaith yn cael ei wneud, sy'n wych. 

 

Trwy gydol y misoedd pan doeddwn i ddim yn mynd allan, gweithiodd y staff yn galed i ofalu am fy lles, gan eich bod yn gallu bod yn drist iawn wrth aros yn eich stafell o hyd. Mae gen i DVDs gwych dw i'n mwynhau eu gwylio, eitemau synhwyraidd newydd a brynwyd i'm hysgogi, ac offerynnau cerdd dwi i a'r staff yn eu chwarae ac yn canu gyda nhw. Therapi yw eu henw nhw arno... dwi'n ei alw'n ddoniol dros ben gan fod pawb yn chwerthin o hyd! Beth bynnag, dw i'n edrych ymlaen at weld y lifft yn cael ei orffen. Bydda i'n gallu mynd allan yn fy nghar eto. Bydd fy mywyd yn mynd yn ôl i normal, heblaw am y ffaith y bydda i'n defnyddio cadair olwyn bellach, ond dyna ni, mae hynny'n iawn yn fy oedran i!'

Share this page