Skip to content

Rydyn ni'n Cefnogi Cymru

 • Rydyn ni'n cynorthwyo Llywodraeth Cymru i adolygu ac adnewyddu polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau mewn perthynas â gofal cymdeithasol a chymorth sy'n gysylltiedig â thai.

 

 • Rydyn ni'n darparu gwybodaeth ystadegol i Lywodraeth Cymru am ein grwpiau cleientiaid a'u hanghenion, gan helpu i ail-lunio a moderneiddio'r sector gofal presennol.

 We're Backing Wales

 • Rydyn ni'n chwarae rhan weithredol wrth ymgyrchu dros hawliau a rhyddid pobl sydd ag anghenion o ran gofal a chymorth yng Nghymru. Ein Prif Weithredwr, Adrian Roper, yw Cadeirydd Anabledd Dysgu Cymru, ac mae wrthi'n egnïol yn lobïo dros roi terfyn ar gomisiynu gwasanaethau oddi wrth sefydliadau gwrth-gymunedol fel Winterbourne View.

 

 • Darparwr cymorth 'dielw' ydyn ni. Mae unrhyw incwm dros ben i gyd yn cael ei roi'n ôl i mewn i helpu pobl sydd ag anghenion o ran cymorth yng Nghymru.

 

 • Rydyn ni'n pontio'r bwlch rhwng y sefydliad gwleidyddol a rhai rhannau 'anodd eu cyrraedd' o gymdeithas Cymru. Rydyn ni'n cynorthwyo pobl ag anabledd dysgu i ddeall mentrau llywodraethau lleol a chenedlaethol, ac i gyflwyno eu barn i Lywodraeth Cymru. Rydyn ni'n hybu pleidleisio a chymryd rhan mewn materion Cymreig (ond wrth gwrs heb ragfarn wleidyddol).

 

 • Rydyn ni wedi ymrwymo i werthoedd a dyheadau Cymreig ar sail cynhwysiant cymdeithasol. Rydyn ni'n credu bod hyn yn helpu pobl sydd efallai ar yr ymylon i feithrin cysylltiadau cymdeithasol a chysylltu ag adnoddau ehangach eu cymuned. Gall hyn yn ei dro leihau'r pwysau ar bwrs cyhoeddus Cymru trwy alluogi pobl i gynorthwyo ei gilydd. 

 

 • Rydyn ni'n mynd ati i hybu a chefnogi agenda Cymru o gydweithio a chydweithredu rhwng asiantaethau, yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac mewn cymunedau lleol. Rydyn ni'n aelod gweithgar o Rwydwaith 3, a gynhelir gan WCVA, ac o Gynghorau Gwirfoddol Sirol ledled Cymru.

 

 • Nid darparwr cymorth yn unig ydyn ni. Rydyn ni'n cyfrannu at yr economi. Dros 5 mlynedd rydyn ni wedi gwario £9 miliwn gyda chyflenwyr yng Nghymru.

 

 • Ni yw'r elusen fwyaf ond dwy yng Nghymru ac rydyn ni'n darparu swyddi i 1,000 o bobl yng Nghymru (0.03% o'r boblogaeth).

 

 • Dim ond i bobl yng Nghymru rydyn ni'n darparu gwasanaethau ac mae ein holl swyddfeydd a'n staff ar bob lefel yng Nghymru.

 

 • Rydyn ni'n cynnig cyfleusterau seibiant ac arhosiad byr o ansawdd da, gan ddarparu seibiant haeddiannol i helpu i gynnal lles a thawelwch meddwl cannoedd o ofalwyr a theuluoedd.

 

 • Rydyn ni'n cyflenwi hyfforddiant pwrpasol ledled Cymru gan gydweithredu â sefydliadau eraill er mwyn sicrhau y cyflenwir y safonau ansawdd gofynnol.

 

 • Rydyn ni'n cynnal prosiect Cysylltu Dysgwyr (partneriaeth gyda Unison) i hyrwyddo Sgiliau Sylfaenol i'r sector gofal cymdeithasol yn y gogledd a'r canolbarth.

 

 • Rydyn ni'n Ganolfan Dysgu achrededig sy'n cyflenwi amrywiaeth o gymwysterau i'n staff ein hunain ac asiantaethau eraill yng Nghymru.

 

 • Rydyn ni wedi buddsoddi mewn rhwydwaith TGCh sy'n uno ein holl wasanaethau ledled Cymru. Mae gennym hefyd gyfleusterau fideo-gynadledda rhwng Bangor, Llandrindod a Chaerdydd, ac yn aml rydyn ni'n rhannu'r cyfleusterau hyn er mwyn helpu i bontio'r bwlch rhwng asiantaethau a rhwng rhanbarthau Cymru.

 

 • Rydyn ni'n cynnig cyngor a chymorth gyda gosod technoleg gynorthwyol i hyrwyddo annibyniaeth a lleihau'r angen am ddulliau mwy costus o ddarparu cymorth.

 

 • Rydyn ni'n ymdrechu'n gyson i leihau ein hôl troed carbon trwy gael a phrynu nwyddau a gwasanaethau oddi wrth gyflenwyr lleol.

 

 • Rydyn ni'n darparu awgrymiadau ar sut i arbed arian a gwella'r amgylchedd yn y cartref ac yn y swyddfa, gan fynd ati i annog ein staff a defnyddwyr ein gwasanaethau i Leihau, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.

 

 • Drwy ddarparu hyfforddiant seiliedig ar werthoedd i'n staff ni ac i eraill, rydyn ni'n hyrwyddo agweddau cadarnhaol yng Nghymru tuag at bobl hŷn a phobl ag anabledd.

 

 • Mae gennyn ni ymrwymiad gwirioneddol i ddwyieithrwydd, ac rydym yn cydnabod yn llawn bod darparu cymorth i bobl yn eu dewis iaith yn arwydd o wasanaeth gofal o ansawdd da yng Nghymru.


Rydyn ni'n caru Cymru.

Rydyn ni'n bodoli i wasanaethu pobl Cymru.

Rydyn ni i gyd yn byw yng Nghymru.

Cwmni o Gymru ydyn ni - ac rydyn ni'n falch o hynny.

Rydyn ni'n cefnogi Cymru!

Share this page

Nid dim ond ei hanes ef yw e, ond ein hanes ni

Nid dim ond ei hanes ef yw e, ond ein hanes ni

Cafodd defnyddwyr gwasanaethau Cartrefi Cymru yn ardal Pont-y-p...