Skip to content

Y balchder mwyaf

Mae Cartrefi Cymru'n cynorthwyo pobl i fyw bywydau cyflawn yn eu cartrefi ac yn y gymuned. Yr hyn sy'n rhoi'r balchder mwyaf i ni yw darparu'r cymorth gorau fel bod pobl yn cyflawni'r canlyniadau gorau.

Mae'r cymorth gorau'n cynnwys llawer o bethau gwahanol, ac rydym yn falch ohonynt i gyd.

Ar frig y rhestr yw'r holl weithwyr cymorth arbennig a'u rheolwyr tîm. Y nhw sy'n gweithio gyda phobl ac yn eu cynorthwyo'n uniongyrchol i gyflawni'r canlyniadau gorau. Gallwch gyfarfod â rhai ohonynt yma.

Ond ni ddaeth ein staff cymorth arbennig atom yn ddisymwth! Felly rydyn ni'n falch o'r holl bethau sy'n ein helpu ni i gael staff gwych.

Ein hymddiriedolwyr a'n rheolwyr ar bob lefel - sy'n pennu safonau a disgwyliadau uchel ac yn gweithio'n galed i fod yn hawdd mynd atynt ac yn gynorthwyol, ac yn heriol hefyd.

Ein hadran adnoddau dynol - sy'n ein helpu i recriwtio'r bobl iawn a sicrhau ein bod yn mynd ar ôl geirdaon ac yn gwneud gwiriadau gyda'r Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Ein staff a'n hadran datblygu ansawdd - sy'n sicrhau bod y staff yn cael hyfforddiant sefydlu trylwyr a hyfforddiant parhaus, a chymorth gyda chymwysterau.

Ac rydym yn falch o'n hadrannau arbenigol eraill sy'n gwneud pob math o waith ystafell gefn hanfodol. Fel ein Hadran Gyllid, sy'n talu cyflogau'r staff ac yn cadw ein cyflenwyr a'n harchwilwyr yn hapus. Fel ein Hadran TGCh, sy'n ein cadw ni i gyd mewn cysylltiad ac yn darparu platfform ar gyfer popeth o gyfathrebu di-oed i slipiau talu electronig.

Ond mae yna lawer o bethau eraill rydym yn falch ohonynt hefyd. Cliciwch yma i weld rhestr o'n priodoledda allweddol a werthfawrogir.

Un o'n priodoleddau rydym yn falch iawn ohoni yw ein Cymreictod. Cliciwch yma i weld sut rydyn ni'n cefnogi Cymru.

 

 

Marguerite O BrienMarguerite O'Brien, Rheolwr Ardal, Conwy

"Dwi'n gweithio gyda Cartrefi Cymru ers 2009.  Mae gen i fwy na 25 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o rolau gyda gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol gyda phobl hŷn ac anableddau dysgu, yn Llundain ac yng Nghonwy. Dwi wedi gweithio gyda llawer iawn o ddarparwyr gwasanaethau.

Yn fwyaf diweddar bûm i'n Swyddog Monitro i Dîm Anabledd Dysgu Conwy a threuliais lawer o flynyddoedd yn monitro'r Gwasanaethau Byw â Chymorth a gomisiynwyd yn allanol gan Gonwy, yr oedd llawer ohonyn nhw'n cael eu rhedeg gan Cartrefi Cymru. Gwnaeth proffesiynoldeb y sefydliad, ei staff gofalgar a phrofiadol, y polisïau a chanllawiau roedd wedi'u datblygu, a gweledigaeth y Prif Swyddog Gweithredol, gymaint o argraff arnaf i, pan gododd cyfle i gael swydd gyda Cartrefi Cymru, achubais i arno ar unwaith! Dwi erioed wedi difaru gwneud y penderfyniad hwnnw a dwi'n falch o weithio i'r sefydliad dielw gwych hwn".

 Share this page

Cartrefi Cymru’n ennill Gwobr Byw â Chymorth 2013 yng Ngwobrau Hybu Annibyniaeth gyda Chymorth Cymru

Cartrefi Cymru’n ennill Gwobr Byw â Chymorth 2013 yng Ngwobrau Hybu Annibyniaeth gyda Chymorth Cymru

Rydym wrth ein bodd y dyfarnwyd inni Wobr Byw â Chymorth 2013. Hoffem d...