Skip to content

Trawsnewid Gwasanaeth Cymorth Fel y Bo’r Angen yn Aberhonddu

Mae'r ymagwedd cymorth hyblyg wedi ei gwneud yn bosibl ymestyn gwasanaethau yn y gymuned.


Mae ein gwasanaeth cymorth fel y bo'r angen i bobl ag anawsterau dysgu yn Aberhonddu wedi cael hwb ariannol o £5,000 fel gwobr am ei ymagwedd arloesol at rymuso ei ddefnyddwyr gwasanaethau a'u galluogi i benderfynu ar y math o wasanaethau yr hoffent eu cael.

Cyn i'r ymagwedd newydd sy'n canolbwyntio ar unigolion gael ei mabwysiadu, roedd defnyddwyr gwasanaethau'n cael cymorth trwy gynlluniau gofal penodol. Mae ymagwedd newydd y gwasanaeth at ofal yn awr yn galluogi defnyddwyr i fod yn fwy annibynnol, yn ogystal â chymryd mwy o ran yn eu cymunedau.

Daw'r cyllid ar ôl i ni gymryd rhan mewn cystadleuaeth i'r Deyrnas Unedig gyfan a gynhaliwyd gan Carnegie UK Trust a sefydlwyd i ddathlu grwpiau a sefydliadau sy'n grymuso eu defnyddwyr a chymunedau, ac yn gwneud llesiant yn ganolog i'w gwaith.

Cynhaliwyd cystadleuaeth 'Enabling State' ar ôl rhaglen dwy flynedd o waith ymchwil a datblygu gan Ymddiriedolaeth Carnegie UK, a edrychodd i weld sut y gellid gwella llesiant trwy newid y berthynas rhwng dinasyddion a llywodraethau lleol a chanolog.  Mae datblygiadau tuag at Wladwriaeth sy'n Galluogi fwy hyblyg wedi bod yn digwydd ledled y Deyrnas Unedig, gyda chefnogaeth gan ddinasyddion, gwasanaethau cyhoeddus a'r sector cymunedol a gwirfoddol. Canfu ymchwil a wnaethpwyd gan yr Ymddiriedolaeth fod y rhan fwyaf o'r cyhoedd yn teimlo nad oedd ganddynt ddigon o reolaeth dros y gwasanaethau cyhoeddus roeddent yn eu cael.

Dywedodd Adrian Roper, ein Prif Swyddog Gweithredol; "Trwy roi rheolaeth i'n defnyddwyr gwasanaethau, cawsom mai'r hyn roedden nhw eisiau mewn gwirionedd - yn lle ein bod yn rhoi cymorth iddyn nhw gadw eu cartref yn lân, efallai, rhywbeth roedden nhw'n hapus i'w wneud eu hunain - oedd cymorth i fynd i'r afael â'u hunigedd, gwneud ffrindiau a bod yn rhan o'u cymuned. Yn awr mae gan ein defnyddwyr yr hawl i benderfynu pa gymorth maen nhw ei eisiau a pha bryd, ac rydyn ni'n darparu hwnnw.

Mae ein hymagwedd yn fater o greu ymagwedd hyblyg at ofal gwasanaeth. Mae hefyd wedi golygu ein bod wedi gallu ymestyn ein gwasanaethau i gynorthwyo mwy o bobl ledled y gymuned. 

Rydym wrth ein bodd i gael y cyllid ychwanegol hwn a fydd yn ein galluogi i fuddsoddi mewn TGCh symudol i'r holl staff, fel y gallant fod hyd yn oed yn fwy effeithlon wrth weithio mewn ardal wledig. Hoffem hefyd fynegi ein gwerthfawrogiad o Dîm Cefnogi Pobl Cyngor Sir Powys, sydd wedi bod yn gomisiynwyr rhyfeddol o alluogol."

Roedd ein gwasanaeth cymorth fel y bo'r angen yn un o chwe enillydd a ddewiswyd i gael cyllid. Cawsant eu hasesu ar y ffordd yr oeddent yn gweithredu wyth cam Ymddiriedolaeth Carnegie tuag at 'Wladwriaeth sy'n Galluogi', fel y'u nodwyd yn adroddiad diweddar yr Ymddiriedolaeth. Rhai enghreifftiau yw: rhoi caniatâd i bobl weithredu, rhoi help i bobl wneud mwy eu hunain a buddsoddi mewn cymunedau difreintiedig.

  

 

Dyma lun o'n tîm yn Aberhonddu'n cael eu gwobr. 

Enabling State

 

Share this page