Skip to content

Beth mae pobl yn ei ddweud am ein

 

Seibiannau byr

"Mae'r tîm yno mor gyfeillgar a chlên. Tydi fy mab ddim yn hoffi mynd oddi cartref, ond os ydych chi'n sôn am wasanaeth seibiannau byr Cartrefi Cymru, mi welwch chi ymateb cadarnhaol.   Mae'n llawer mwy annibynnol ar ôl iddo fod yno. Mae'n hoffi i mi ei fwydo â llwy fel arfer, ond pan mae i ffwrdd, mae'n rhoi cynnig arni ei hun. Mae'r staff yn ei annog i wneud hynny.

Mae'n rhoi tawelwch meddwl. Buasai'n dda gen i pe bai o'n gallu mynd yn amlach. Dwi ddim yn poeni amdano pan mae yno. Byddwn i'n argymell Cartrefi Cymru'n bendant."

Margaret Owen - Rhiant

 
 
Byw â chymorth

"Hoffwn ddiolch i chi am y cymorth positif iawn mae fy merch wedi ei gael. Rydyn ni'n hapus iawn ei bod hi wedi setlo mor arbennig o dda ar ôl cynifer o flynyddoedd o boeni ac o holi'n hunain tybed a fyddai hi byth yn dod o hyd i'r cartref iawn iddi hi.  Mae'r staff yn mynd allan o'u ffordd i'n helpu ni i feithrin perthnasoedd gyda hi.  Rydyn ni'n wirioneddol dawel ein meddyliau, yn enwedig gan ein bod yn mynd yn hŷn yn awr.  Rydyn ni wedi gweld sut mae hi wedi newid gyda chymorth eich staff.  Diolch o galon i chi i gyd."

Mrs C, Rhiant, Gwynedd

 


Proffesiynol

"Cymerodd Roger (gweithiwr cymorth) ran mewn adolygiad Cronfa Byw'n Annibynnol gyda *Peter Farnley (defnyddiwr gwasanaeth).  Wnaeth Roger ei drin â pharch a sicrhau ei fod yn rhoi lle i Peter brosesu gwybodaeth ac ateb drosto'i hun. Siaradodd Roger mewn ffordd gadarnhaol a pharchus drwy'r amser, a hefyd bu'n gefnogol iawn i mi trwy annog Peter i rannu gwybodaeth gyda mi fel Rheolwr Gofal newydd. Hefyd wnaeth e annog Peter i ateb ei ddrws ffrynt ei hun pan gyrhaeddais i, sy'n unol â'n holl athroniaethau cymorth."

Rheolwr Gofal i *Peter Farnley

 

"Dim ond eisiau dweud faint wnes i edmygu'r ffordd y gwnaeth Laura ymdrin â'r busnes anffodus yn ddiweddar mewn perthynas ag eiddo coll *Ruth Oldham. Er bod gwahanol asiantaethau wedi rhoi gwybodaeth ffug ac atebion niwlog i'w hymholiadau, aeth Laura ati mewn ffordd ddyfal a phroffesiynol bob amser. Yn bwysicach byth, gwnaeth bob ymdrech i amddiffyn Ruth er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn achosi cyn lleied o straen a phryder ag oedd yn bosibl.  Hefyd hoffwn nodi pa mor ddiolchgar ydw i i'r ddau weinyddwr (Sam a Jenny) gan eu bod ar ben arall y ffôn yn ein cynorthwyo gyda gwybodaeth ar y diwrnod y llwyddon ni i gael yr eiddo'n ôl, felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw!"

Rheolwr Gofal i *Ruth Oldham:
 

 

*Mae rhai o'r enwau wedi cael eu newid er mwyn cadw manylion ein defnyddwyr gwasanaethau'n gyfrinachol.

Share this page