Skip to content

Seibiannau byr

Un o'r ffyrdd mae Cartrefi Cymru'n cynorthwyo pobl i fyw bywydau cyflawn, gartref ac yn y gymuned, yw trwy ddarparu seibiannau byr iddyn nhw.

Rydyn ni i gyd yn gwerthfawrogi gwyliau lle gallwn gael newid o ran golygfa a threfn ddyddiol, a dysgu pethau newydd am y byd.  Maen nhw'n helpu i wneud bywyd yn brofiad amrywiol a phleserus.

I oedolion ag anableddau sy'n byw gyda gofalwyr teuluol, gall hefyd fod yn gyfle gwerthfawr i gael perthnasoedd newydd a datblygu mwy o annibyniaeth.

A gall seibiannau i'r unigolyn ddarparu seibiant i'r gofalwr teuluol hefyd.

Mae'r math o seibiant mae pobl ei eisiau'n amrywio o unigolyn i unigolyn ac o deulu i deulu, felly rydyn ni'n ceisio sicrhau bod dewis helaeth o opsiynau ar gael.

Yn y canolbarth a'r gogledd mae gennyn ni saith tŷ bychan lle gall pobl ag anableddau dysgu ddod i aros am ychydig o nosweithiau neu gwpl o wythnosau fel gwesteion gyda staff cymorth ar y safle.

Ledled Cymru gallwn gynorthwyo pobl i fynd ar wyliau i le maen nhw'n ei ddewis, boed yn westy lleol, gwyliau byr mewn dinas neu rywle dramor. Y pellaf rydyn ni wedi bod yw Awstralia!

Mae rhai gofalwyr teuluol yn hoffi cael seibiant yn ystod y dydd. Gallwn gynorthwyo pobl i gael seibiannau yn y dydd, gartref ac yn y gymuned, am ychydig o oriau neu drwy'r dydd. Gallwn hefyd ddarparu'r cymorth hyblyg hwn gyda'r nos, dros nos ac ar y penwythnos.

Cliciwch yma i weld beth mae un rhiant yn ei feddwl o'n gwasanaeth seibiannau byr ar Ynys Môn.

Share this page