Skip to content

Dysgu Cefnogaeth Anabledd

Sefydlwyd Cartrefi Cymru yn 1989 gan ganolbwyntio'n gryf ar gynorthwyo pobl ag anableddau dysgu a'u gofalwyr teuluol yng Nghymru.Man with rugby ball

Er ein bod ni bellach yn darparu gwasanaethau i bobl ag amrywiaeth o anableddau ac anghenion, mae'n dal i fod yn wir heddiw bod y rhan fwyaf o'n gwaith gyda phobl ag anableddau dysgu, ac mae'n debyg mai felly y bydd bob amser.

Rydyn ni'n falch o'n gwreiddiau, ac yn falch o'n hymrwymiad a'n gallu i wneud y peth iawn dros bobl ag anableddau dysgu.

Er gwaethaf y cynnydd sydd wedi cael ei wneud yn y gymdeithas dros y tri deg mlynedd diwethaf, mae'r sefyllfa mae pobl ag anableddau dysgu'n ei hwynebu'n peri pryder mawr o hyd, ac mae'n bosibl y gallai waethygu.

Dydyn ni ddim eisiau awgrymu bod bywyd rhywun ag anabledd dysgu yn gwbl foddhaol yn y cyfnod cyn ysgol ac mewn addysg, ond mae pawb yn cydnabod bod lefel y cyllid a'r cymorth sydd ar gael i oedolion ar ôl iddyn nhw adael y system addysg yn llawer, llawer llai.

Ar yr ochr gadarnhaol, mae yna farn gyffredin bod oedolion ag anabledd dysgu'n haeddu rhywbeth gwell nag oes o fyw gartref a mynychu canolfan ddydd - neu gael eu hanfon i ffwrdd i sefydliad.

Ond ar yr ochr sy'n peri pryder, mae'r buddsoddiad mewn cyfleoedd â chymorth i bobl gael gweithgareddau ystyrlon yn ystod y dydd neu eu cartref eu hunain yn mynd yn brin, ac nid yw unrhyw beth tebyg i'r lefel a nodir gan yr ymchwil orau i anghenion.

Mae pobl ag anableddau dysgu hefyd yn destun amrywiaeth o ragfarnau sy'n effeithio ar ansawdd popeth o'u gofal iechyd i'w diogelwch yn y gymuned.

Felly erys llawer i ni ei wneud.  Mae Cartrefi Cymru wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion lle bynnag maen nhw'n bodoli, ac i gadw i fynd trwy amserau da a drwg.

Share this page