Skip to content

Cymorth ymddygiad

Mae Cartrefi Cymru yn cynorthwyo pobl i fyw bywydau cyflawn, yn eu cartrefi ac yn y gymuned. Mae hyn yn wir am bawb, gan gynnwys pobl sy'n gallu ymddwyn yn heriol. Beth bynnag yw anghenion yr unigolyn, ein nod yw sicrhau bod pawb yn cael eu parchu, eu diogelu a'u galluogi.Behaviour support

Mae ymddygiad sy'n herio'n gyffredin ymysg pobl sydd ag anableddau dysgu a phobl sydd ag awtistiaeth. Yn aml, nid yw'r ymddygiad yn destun pryder a does dim angen gweithdrefnau cymhleth i gynorthwyo'r unigolyn.  Ond weithiau bydd yr ymddygiad yn creu risgiau difrifol, nid yn unig i'r rhai sydd o amgylch yr unigolyn, ond i'r unigolyn ei hun hefyd. Os digwydd ymddygiad tebyg, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau er mwyn helpu pawb i reoli'r sefyllfa ac, os yw'n bosibl, annog yr unigolyn i ganfod ffyrdd mwy cadarnhaol o'i fynegi ei hun.

Nid yw'n hawdd bob amser, ac mae angen i'n staff cymorth feddu ar yr agweddau cywir ac ymrwymiad, a bod yn barod i ymdopi ag ymddygiad sy'n gallu bod yn frawychus ac yn annifyr o dro i dro. Maen nhw hefyd angen yr hyfforddiant, yr arweiniad a'r gefnogaeth orau gan y cwmni cyfan.

Mae Cartrefi Cymru wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl sy'n herio hyd eithaf ei allu, a hynny gyda dealltwriaeth a sensitifrwydd. Yn ogystal ag eisiau sicrhau bod pawb mor ddiogel â phosibl, rydym hefyd yn angerddol yn ein dymuniad i amddiffyn pobl rhag y risg o gael eu symud o'u cartref a'u cymuned. Dydyn ni ddim eisiau gweld neb o Gymru mewn lle fel Winterbourne View.

Rydym eisiau gwella potensial pobl i fyw bywyd cyflawn yn y gymuned, a byddwn yn defnyddio technegau cadarnhaol a pharchus er mwyn helpu i wneud i hynny ddigwydd. Rydym wedi buddsoddi mewn datblygu ein tîm ein hunain o hyfforddwyr Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol ac mae pob aelod o'n staff sy'n gweithio gydag ymddygiad sy'n gallu herio wedi'i hyfforddi mewn Rheoli Ymddygiad yn Gadarnhaol.

Rydym hefyd yn cydweithio'n agos gyda theuluoedd a phobl eraill sy'n adnabod yr unigolyn yn dda er mwyn gwneud defnydd da o'u harbenigedd a'u gwybodaeth.

Ni fyddwn yn gorthrymu'r unigolyn trwy wrthod ei hawl i fod yn ef/hi ei hun neu i fod yn annibynnol o reolaeth gan wasanaeth. Byddwn bob amser yn asesu ac yn rheoli'r risgiau mewn perthynas ag ymddygiad er mwyn cyflawni'r cydbwysedd cywir rhwng y risgiau i ddiogelwch neu gynhwysiant cymdeithasol a'r risgiau i ryddid yr unigolyn.

 

Share this page