Skip to content

Cymorth i bobl sydd ag awtistiaeth

Mae Cartrefi Cymru yn cynorthwyo pobl sydd ag awtistiaeth i fyw bywydau cyflawn, yn eu cartrefi ac yn y gymuned. Rydym yn gwneud hynny trwy ddarparu cymorth dychmygus a chreadigol i helpu pobl i wireddu eu potensial llawn.

Rydym yn cynorthwyo pobl mewn lleoliadau amrywiol - yn y coleg, mewn lleoliadau gwaith, gyda gweithgareddau hamdden a chymdeithasol. Rydym hefyd yn cynorthwyo pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain fel tenantiaid.

Rydym yn cynnig cymorth nad yw'n cyffroi sy'n ystyried anghenion synhwyraidd ac amgylcheddol unigryw pob unigolyn.

Mae ein holl wasanaethau wedi'u seilio ar Gymorth Gweithredol sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn er mwyn sicrhau bod pobl yn ymgysylltu â'r gymuned a bod ganddynt bresenoldeb a werthfawrogir ynddi.

Mae gennym dîm mewnol o hyfforddwyr ac arbenigwr cymwys mewn awtistiaeth sy'n darparu cwrs sefydlu cyffredinol ar ymwybyddiaeth o awtistiaeth, ac wedyn hyfforddiant penodol mewn perthynas ag anghenion unigryw'r unigolion. Mae ein holl staff wedi'u hyfforddi mewn dulliau cyfathrebu gan gynnwys PECS, ac rydym yn eu cefnogi i gyflawni uned awtistiaeth y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF), ac i gynnal eu gwybodaeth a'u sgiliau. 

Sadie OwenGallwn ddarparu seibiannau byr i bobl sydd ag awtistiaeth a'u gofalwyr teuluol mewn amryw o ffyrdd. Mae gennym nifer o gartrefi gofal bach lle gall pobl aros neu gallwn gynnal pobl yng nghartref y teulu neu mewn lleoliadau gwyliau.

Gall y cymorth fod am ychydig oriau'r wythnos, neu'r diwrnod gwaith cyfan, neu am wythnos neu fwy gan gynnwys dros nos.

Mae gennym gysylltiadau cryf gyda nifer o brifysgolion ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol arbenigol ar brosiectau ymchwil. Mae gennym Grŵp sy'n Canolbwyntio ar Awtistiaeth yn fewnol er mwyn rhannu arbenigedd a phrofiadau. Rydym hefyd yn aelodau o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth ac yn cefnogi gwaith Awtistiaeth Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau'r canlyniadau ansawdd gorau yn unol ag arfer gorau a'r polisi a chanllawiau diweddaraf.

Yn ôl ym mis Mehefin, derbynodd dau o'n gwasanaethau byw cefnogol yng Ngogledd Cymru Achrediad Awtistiaeth. Ar y pryd roedd y cyntaf yng Ngogledd Cymru i gael yr achrediad yma. Mae'r holl staff wedi cael hyfforddiant awtistiaeth, yn ogystal â chwblhau uned awtistiaeth QCF. Cymerodd y broses ychydig o flynyddoedd, ond mae'r ddau wasanaeth wedi dyfarnu achrediad bellach, sy'n nodi bod safon uchel o ofal benodol ar gyfer awtistiaeth yn cael ei ddarparu.

"Roeddwn wedi gweld gwerth yr achrediad yma a dyna pam rwyf yn gofyn am gyllid gan Cartrefi. Mae Jane Gibson, y fi, a rheolwyr/rheolwyr cynorthwyol o'r ddau wasanaeth wedi cyfarfod yn rheolaidd i gael y gwobr yma ac mae'n rhywbeth rwyf yn gobeithio y gallwn gyflwyno mewn gwasanaethau eraill ar draws y rhanbarth." -  Marguerite O'Brien, Rheolwr Ardal.

 

Autism Accreditation

 Share this page