Skip to content

A allwn ni eich helpu?

Gwasanaethau Cymorth

Mae Cartrefi Cymru'n sefydliad dielw sy'n cynorthwyo pobl yng Nghymru i fyw bywydau cyflawn, yn eu cartrefi ac yn y gymuned.  Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth fawr o wasanaethau, o hanner awr o ofal cartref i gymorth dwys bob awr o'r dydd.

Rydym yn cynorthwyo pobl sydd ag anableddau, awtistiaeth, ymddygiad heriol a phobl hŷn yn bennaf, ac yn cynnig seibiannau a chymorth i ofalwyr.  Ond rydym yn hyblyg wrth ymateb i ofynion lleol ac ar hyn o bryd, rydym hefyd yn cynorthwyo rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl ac yn cynnig gwasanaeth camu ymlaen i bobl sy'n gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau.

Yr enwau swyddogol ar y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig yw:

  • gofal cartref

  • cymorth sy'n gysylltiedig â thai

  • byw â chymorth

  • gofal preswyl tymor byr

  • gwasanaethau dydd

 

Ond y ffordd symlaf o ddisgrifio ein holl wasanaethau cymorth yw:

  • beth bynnag mae'n ei gymryd i gyflawni'r canlyniadau gorau i chi

Ac mae ein cymorth yn cael ei gyflenwi gan staff sydd wedi cael eu recriwtio'n ofalus a'u hyfforddi i barchu, diogelu a galluogi.

Awdurdodau lleol sy'n talu am y rhan fwyaf o'n gwasanaethau. Ond rydyn ni hefyd yn darparu gwasanaethau i bobl sy'n talu amdanyn nhw eu hunain, naill ai gyda'u harian eu hunain neu gyda Thaliad Uniongyrchol.  Cliciwch yma i gael gwybod yn fanylach sut rydyn ni'n cael ein hariannu.

Gwasanaethau Busnes

Fel ffordd o'n helpu i gadw ein gwasanaethau cymorth mor fforddiadwy ag sy'n bosibl, rydyn ni hefyd yn gwerthu amrywiaeth o wahanol wasanaethau i sefydliadau eraill. Mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant, achredu, gwasanaethau cyflogres, gwasanaethau technoleg, cymorth rheoli a chyfleusterau cynadledda/ cyfarfod.  Cliciwch yma i gael gwybod am ein gwasanaethau busnes

Cyfarfod â rhai o’r bobl rydym yn eu cynorthwyo